Delegacions de vot

Segons s’indica en l’article 14 dels estatuts de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA tot accionista podrà assistir personalment a les reunions o fer-se representar per una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada junta, en els termes i amb l’abast, excepcions i especialitats establerts per la Llei de Societats Anònimes.