Informe d’auditoria, comptes anuals i informe de gestió