El Grup CASSA posa a la vostra disposició, en arxiu adjunt, els Estatuts corresponents a la societat matriu Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, aprovats per Acord de la Junta General d’Accionistes de la Companyia de 10 de Juny de 2020; elevat a públic en Escriptura d’elevació d’acords socials atorgada davant el Notari Sr. Jesús Cembrano Zaldívar el 4 de novembre de 2020.