Bonificacions socials

A CASSA som conscients de les dificultats que moltes persones pateixen en l’actualitat fruit de la difícil situació econòmica.

Per això, hem recollit en aquesta pàgina totes les bonificacions a les quals poden acollir-se els diferents col·lectius socials, amb senzilles instruccions de com tramitar-les i gaudir d’aquesta manera d’ajuts per fer front al rebut de l’aigua.

Treballem amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’aigua a tota la comunitat.

Consulta aquí la guia de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

què és?

Es tracta d’una mesura contemplada al Codi de Consum de Catalunya que té l’objectiu d’impedir la interrupció de subministrament d’aigua, electricitat o gas a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

qui se'n pot beneficiar?

Persones consumidores que presenten una mancança de resusos econòmics: el total d’ingressos de la unitat familiar en cap cas pot sobrepassar per tots els conceptes a 1,5 vegades l’indicador de Renda de Suficiència incrementat pels conceptes següents:
- Un 30% per cada membre a partir del tercer
- Un 10% per cada membre en situació de dependència moderada
- Un 20% per cada membre en situació de dependència severa
- Un 30% per cada membre en situació de gran dependència
- Un 10% per cada membre de 65 anys o més

de qui depèn?

De la Generalitat de Catalunya / Consum.

Com tramitar l'ajut?

Adreçar-se, abans que transcorrin 15 dies hàbils des de la recepció de l’avís d’interrupció d’aigua, a:

1/ Serveis Socials de l’Ajuntament. Allà, caldrà omplir una sol·licitud de vulnerabilitat econòmica

2/ Presentar l’informe de Serveis Socials a les oficines de CASSA

què és?

Es tracta d’una ampliació dels trams de facturació de l’aigua que consumeixen dels habitatges de quatre o més membres, en les tarifes domèstiques d’Aigües Sabadell i en les de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). També s’aplica a les unitats de convivència amb persones amb grau de disminució superior al 75%.

CASSA aplica aquestes bonificacions als subministraments en els quals el titular es troba empadronat en el domicili juntament amb tres o més membres convivencials. Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua també bonifica els seus trams.

qui se'n pot beneficiar?

Habitatges de 4 o més membres i/o amb persones amb grau de disminució superior al 75%. El titular del contracte ha d’estar empadronat en el domicili.

de qui depèn?

De CASSA i de la Generalitat de Catalunya.

Com tramitar l'ajut?

- Presencialment, a les oficines de CASSA, amb la còpia del Padró.

- On-line, al Portal del Client de www.cassa.es i a la pàgina http://aca-web.gencat.cat.

ATENCIÓ: Les unitats familiars amb persones amb un grau de disminució superior al 75% han de presentar la documentació a l’ACA (c/ Provença, 204 - 08036 de Barcelona).

què és?

La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va crear l’anomenat cànon social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Qui se'n pot beneficiar?

Unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur; perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat majors de 60 anys o bé perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent. Trobareu més informació al
web de l’ACA: www.gencat.cat/aca

De qui depèn?

De la Generalitat de Catalunya / ACA.

Com tramitar l'ajut?

S’ha de presentar la documentació a l’oficina de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), presencialment o per correu ordinari (c/ Provença, 204 - 08036 de Barcelona).