Aigües Sabadell ampliarà la informació sobre el servei d’aigües i potenciarà la interacció amb el client

Aigües Sabadell ampliarà la informació sobre el servei d’aigües i potenciarà la interacció amb el client

En el marc del congrés de ciutats intel·ligents, Sabadell Smart Congress, Aigües Sabadell ha anunciat la progressiva implantació de noves eines que potenciaran la comunicació del servei d’aigües i la interacció amb els clients. De fet, en l’actualitat, la gestió del servei d’aigües a la ciutat de Sabadell es porta a terme mitjançant un sistema innovador que integra quatre mòduls bàsics i que permet, als tècnics i operaris de la Companyia, conèixer en temps real tot tipus d’informació i les incidències a la xarxa de distribució. Amb l’aplicació de les noves tecnologies, Aigües Sabadell treballa per fer possible posar a l’abast del ciutadà l’accés a aquesta informació i, a més, per permetre que aquest pugui interaccionar amb el gestor i rebre avisos personalitzats.

El quatre mòduls que integren el servei d’aigües de Sabadell són el sistema d’informació geogràfica (la digitalització de les xarxes amb informació alfanumèrica), la base de dades dels clients, el telecontrol (control a distància d’instal·lacions amb gestió d’alarmes i tractament de dades), i la modelització matemàtica (simulació teòrica del comportament de la xarxa mitjançant la iteracció d’equacions fins que convergeixin en una solució idònia). La integració d’aquestes aplicacions, que ja s’utilitza en la gestió d’Aigües Sabadell, proporciona informació contínua i en temps real del comportament de la xarxa d’aigua potable en l’entorn urbà, on la major part del consum correspon a usuaris domèstics, comercials o industrials que necessiten solucions ràpides i eficients a un servei de primera necessitat com és el subministrament d’aigua potable. La integració de tota la informació del servei en una única plataforma redueix la duplicitat de tasques, facilita un coneixement exhaustiu de la xarxa i del seu comportament i agilitza la presa de decisions. La modelització de diversos escenaris permet millorar la planificació d’actuacions futures, prèviament a la seva execució, garantint un ús sostenible del recurs existent.

Quan aquesta integració tecnològica estigui disponible també per als clients finals millorarà clarament la transparència del servei, en la línia del concepte d’smart city. Es podrà potenciar l’accés a la informació de manera personalitzada (segons l’usuari i la seva ubicació) i mitjançant tots els canals de comunicació: web, SMS i xarxes socials.

Principals millores del projecte pels ciutadans

  • Rebrà avisos personalitzats sobre la instal·lació domèstica: SMS relacionats amb fuites d’aigua a casa seva i alarmes per fuites en el servei de reg
  • Rebrà informació personalitzada sobre el servei d’aigües a la ciutat: interrupcions de subministrament urgents, interrupcions de subministraments programats, data prevista de la lectura del seu comptador, data prevista del canvi del seu comptador
  • Tindrà accés a una àmplia informació sobre l’aigua i el servei de subministrament: aspectes relacionats amb la qualitat de l’aigua, el recorregut de l’aigua i l’estat de les reserves d’aigua del municipi
  • Major interacció i feedback amb Aigües Sabadell: es publicaran, via web, obres i interrupcions d’aigua programades. I el ciutadà tindrà la possibilitat d’informar a la Companyia, d’una manera fàcil, possibles avaries o incidències a la xarxa

Sobre SOCADE

Des de fa més de 12 anys, SOCADE desenvolupa projectes d’innovació tecnològica en el camp del cicle integral de l’aigua, adaptant i integrant noves TIC al sector, tot incorporant els coneixements i experiència adquirits pel Grup CASSA durant més de 60 anys d’història. En aquesta línia, un dels seus principals objectius és la cerca de solucions que permetin optimitzar rendiments en la utilització dels recursos, millorant les condicions del subministrament i la qualitat de l’aigua.