Grup CASSA assoleix una xifra de negoci de 18,45 milions d’euros en el primer semestre de 2013

Grup CASSA assoleix una xifra de negoci de 18,45 milions d’euros en el primer semestre de 2013

Al tancament del primer semestre del 2013, el Grup CASSA ha obtingut una xifra de negoci consolidada de 18,45 milions d’euros, 2,19 milions d’euros més que en l’exercici anterior, un EBITDA de 3,07 milions d’euros, enfront els 2,57 milions del 2012, i un resultat d’explotació d’1,66 milions d’euros, enfront l’1,32 del mateix període del 2012. El descens de les obres i de l’àmbit del sanejament s’ha vist contrarestat per l’augment dels ingressos per venda d’aigua i de productes comercials.

La cartera de valors del Grup, formada majoritàriament per empreses que cotitzen a l’IBEX 35, ha disminuït en 1,22 milions en el primer semestre de 2013, seguint la tendència del mercat de valors. Aquesta variació té un impacte significatiu en el resultat net atribuït a la societat dominant que s’ha situat en -0,42 milions d’euros. Sense aquest efecte, el resultat hagués estat de 0,56 milions.

A 31 d’agost de 2013, el volum d’aigua facturat és de 10,65 Hm3 i la plantilla mitjana del Grup la conformen 214 persones.

Experts en serveis i solucions tecnològiques

Un dels principals eixos d’actuació, que complementa les concessions d’aigua –core bussines del Grup-, se centra en la comercialització de solucions i serveis intel·ligents, adaptant-se a la demanda actual del mercat. D’aquesta manera, el Grup CASSA aprofita els més de 64 anys d’experiència en el sector del cicle integral de l’aigua per oferir solucions tecnològiques integrals de la gestió del cicle de l’aigua, que garanteixin una major eficiència i fiabilitat, alhora que permeten una comunicació directa i on-line amb l’usuari final, que disposa de més i millor informació del servei.

Sobre el Grup CASSA

El Grup empresarial CASSA està present en la promoció, el disseny, la construcció i la gestió d’un ampli ventall d’activitats relacionades amb el medi ambient, centrades especialment en les que desenvolupa dins del cicle integral de l’aigua.

Gestiona en l’actualitat el servei d’aigua de 58 municipis de Catalunya i l’Aragó, ha construït i gestiona 4 plantes dessaladores d’aigua de mar i 8 estacions depuradores d’aigües residuals, juntament amb diversos negocis com la reutilització d’aigua regenerada, la producció i distribució d’energia elèctrica a l’arxipèlag de Cap Verd i la distribució de calor a través de biomassa.

Com a resultat de les concessions atorgades, el Grup CASSA és el segon operador en serveis d’aigua potable a Catalunya.