Sanejament i depuració de l’aigua

Descarrega en PDF la fitxa d’aquest servei aquí:
El Grup CASSA és conscient que, treballant amb recursos naturals, tenim més que ningú la responsabilitat de respectar l’entorn i el repte de fer que al final del cicle l’aigua torni a la natura en les millors condicions.

L’àrea de Sanejament i nous usos de l’aigua del Grup CASSA, formada per un equip d’experts especialitzats en gestió mediambiental, ofereix sistemes de sanejament i depuració innovadors i adaptats a cada situació, garantint l’eficiència de la seva gestió.

"solucions integrals"

Els serveis que ofereix l’àrea de Sanejament i nous usos de l’aigua són totalment adaptables a les necessitats del client, amb diverses modalitats:
- Disseny i construcció de tot tipus d’estacions depuradores, tant urbanes com industrials, amb tractaments terciaris, de fangs, avançats...
- Operació i manteniment de les estacions de tractament; amb aportació de personal especialitzat (cap de planta, tècnic de manteniment i operador)
- Gestió parcial segons necessitats del client
- Direcció tècnica i control analític
- Construcció claus en mà i explotació de les instal·lacions
- Estudis de finançament de la totalitat del projecte, personalitzats per a cada client
- Assessoria tècnica, jurídica i ambiental
- Aplicació de tractaments avançats

"garantia de qualitat"

CASSA sotmet l’aigua residual que arriba a les estacions depuradores (EDAR) a un extens control analític, des de l’inici fins al final del procés. Aquest control, així com el seguiment acurat de tot el procés de depuració, permet obtenir una qualitat òptima de l’aigua depurada i retornar-la al medi en les millors condicions.

"clavegueram"

La gestió del clavegueram que desenvolupa el Grup CASSA inclou un estudi a fons de la xarxa per a la posterior planificació d’accions de modernització i millora de la mateixa, sota criteris mediambientals i d’eficiència de la infraestructura. Les tasques inclouen:
- Neteja de la xarxa de sanejament
- Desobstrucció de clavegueres i manteniment de les seves connexions fins al col·lector en alta
- Obertura, neteja i manteniment de pous de registre
- Neteja i retirada de sediments de pous morts
- Neteja i manteniment de cambres desarenadores
- Inspeccions periòdiques dels dipòsits de bombament

"principals referències"

- Explotació de 2 de les 10 EDAR més grans de Catalunya, situades a Sabadell
- Disseny i construcció de 44 EDAR a la Conca de l’Ebre
- Gestió del servei de sanejament així com la distribució d’aigua potable de nombroses poblacions de l’Alt Penedès
- Operació i manteniment de diverses depuradores d’urbanitzacions i d’establiments públics i privats
- Construcció d’instal·lacions i xarxes de distribució d’aigua regenerada. Són destacables les actuacions de Sabadell, a on s’està estenent la doble xarxa de distribució d’aigua al municipi
- Construcció i explotació d’instal·lacions per a la reducció de la conductivitat de l’aigua (per osmosi inversa) així com tractaments terciaris per a diversos camps de golf, un d’ells situat en el parc temàtic més important de Catalunya