Mapa del web  |  
 
  Ajuntament  
  Suggeriments  
  Àrees  
  Directori  
  Municipi  
  Serveis  
  Tràmits  
  Carrerer  
 
Ets a: Inici > Ajuntament > Ordenances i preus > Reglament d'aigua

Reglament d'aigua

FINALITATS
Regularitzar ell servei municipal d'Abastament d'aigua al municipi de Santa Oliva, que prestarà l'Ajuntament en la modalitat de gestió directa amb caràcter permanent i a un cost raonable.

PÒLISSA D'ABONAMENT
No se subministrarà aigua sense que el peticionari, hagi subscrit la corresponent pòlissa d'abonament justificant:
- Si la sol·licita per a ús domèstic en edifici de nova creació, que li ha estat concedida la llicència de nova utilització;
- Si la sol·licita per a obres, que té la llicència corresponent;
- Si per a comerç o indústria que té la llicència d'obertura.

Si el subministrament s'hagués pactat a nom del titular de l'immoble i transmetés el seu dret de propietat a favor de tercers, per a mantenir el subministrament serà necessari que el canvi d'amo es comuniqui a l'Ajuntament dins del termini màxim de tres mesos des de la data de transmissió de la propietat de l'immoble, i a més el nou propietari subscrigui la pòlissa corresponent.
Si no fos així, l'Ajuntament, podrà donar per extingit el contracte deixant d'efectuar el subministrament.1. Sempre que l'arrendatari de tota o part d'una finca vulgui dotar-la d'aigua, haurà de sol·licitar el permís per escrit del seu propietari. El permís es considerarà concedit, si aquest subscriu la sol·licitud dirigida a l'Ajuntament, juntament amb l'arrendatari.
2. La subscripció de la sol·licitud implicarà una amplia autorització, tant per la pràctica en l'immoble o local dels treballs necessaris, com per a les visites d'inspecció que es precisin.


SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

1. El subministrament d'aigua a un edifici requereix una instal·lació composta de xarxa interior general, xarxa interior particular, escomesa i comptador. La responsabilitat de l'Ajuntament només arriba fins el comptador.
2. L'Ajuntament concedirà el subministrament sol·licitat prèvia justificació que la pressió de l'aigua, el consum previsible, la situació de la finca i la capacitat de la xarxa ho permeten.


1. L'aigua sols podrà tenir el destí per al qual és contractada.
2. L'Ajuntament no estarà obligat a facilitar aigües per a finalitats agrícoles.


L'abonat no podrà subministrar aigua a tercers sense autorització escrita de l'Ajuntament. Sols en casos justificats es prestarà l'esmentada autorització amb caràcter transitori.


1. L'Ajuntament garantirà el subministrament d'aigua en els termes i condicions que es consignin a la pòlissa d'abonament, excepte casos de força major.
2. Tindrà prioritat el subministrament per a fins domèstics. Si per qualsevol motiu escassegés l'aigua, l'Ajuntament podrà tallar el subministrament agrícola i industrial per a garantir l'ús domèstic.


SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR


1. El comptador serà d'un sistema i model aprovat per l'Estat. El seu format el fixarà l'Ajuntament tenint en compte el mínim consum al qual l'abonat s'obliga, el consum efectiu, règim de la xarxa i condicions de l'immoble que s'ha d'abastir. El comptador restarà precintat i en queda prohibida la seva manipulació per part de l'abonat.
2. El comptador ha d'estar verificat per la delegació d'Indústria.1. El comptador l'instal·larà l'Ajuntament i es pot realitzar el subministrament per comptadors divisionaris que mesuraran els consums particulars de cada abonat.
2. El comptador haurà de mantenir-lo l'abonat en bon estat de conservació i funcionament. L'Ajuntament efectuarà les verificacions que cregui adients, o dur a terme la seva substitució.


L'ESCOMESA I CLAUS DE MANIOBRA


1. L'escomesa és la canonada que enllaça la instal·lació general interior de l'immoble amb la canonada de la xarxa de distribució. La seva instal·lació l'efectuarà l'Ajuntament, per compte del propietari de l'immoble i les seves característiques es fixaran d'acord amb la pressió de l'aigua, cabal subscrit, consum previsible, situació del local a subministrar i serveis que comprèn.
2. Cada finca tindrà normalment una escomesa que enllaçarà amb la xarxa de distribució, quan sigui possible, amb el punt més proper a l'immoble.Les claus de maniobra de l'escomesa seran: claus de presa, clau de registre i clau de pas. La seva ubicació i escomesa s'ajustarà a les Normes Bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua aprovades per l'ordre de 9 de desembre de 1975.


INSTAL·LACIONS INTERIORS DEL SUBMINISTRAMENT

Les instal·lacions interiors generals i les interiors particulars dels edificis seran realitzades per instal·ladors autoritzats per la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria i s'ajustaran segons les Normes Bàsiques de l'article anterior.


Les instal·lacions interiors de l'abonat, estaran sotmeses a la inspecció de l'Ajuntament, a l'objecte de comprovar si es compleixen les Normes vigents. L'Ajuntament, podrà negar el subministrament fins que no es corregeixin les deficiències que per tal motiu puguin existir.


DEURES I SANCIONS

El preu aplicat al subministrament, s'ajustarà a les tarifes aprovades. Si durant la vigència del contracte s'autoritzen noves tarifes, s'exigirà nou preu en harmonia amb aquelles.


El consum d'aigua s'adequarà a l'ordenança en vigor. Si pel mal funcionament del comptador no pot saber-se el consum efectuat, la facturació s'entendrà segons la mitjana dels trimestres anteriors, o del mateix període de l'any anterior segons procedeixi.


1. L'abonat haurà de satisfer en metàl·lic mitjançant una entitat bancària l'import de les factures que per subministrament d'aigua li presenti l'Ajuntament, així com l'import de les quotes que requereixin vigilància i conservació de instal·lacions que s'hagin realitzat a petició de l'abonat.
2. Tots els pagaments hauran de realitzar-los l'abonat contra lliurament del corresponent rebut i s'abstindrà de remunerar sota cap pretext, forma o determinació als funcionaris u operaris de l'Ajuntament.


Sense perjudici de les responsabilitats de diferent ordre en que l'abonat pugui incórrer per la realització d'actes que aquest contracte pòlissa prohibeix, l'Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació, podrà suspendre el subministrament o rescindir el contracte en els casos següents:

1. Per impuntualitat de pagament del consum d'aigua i serveis, a menys que hagi en curs una reclamació, en el cas del qual s'esperarà a que es resolgui.
2. Per venciment del termini del contracte.
3. Per desocupar l'arrendatari el local objecte del subministrament.
4. Per no permetre l'abonat l'entrada del personal autoritzat per revisar les instal·lacions.
5. Per practicar actes que puguin pertorbar la regularitat o lectura del consum.
6. Per remunerar als empleats o funcionaris afectes al servei d'aigües.En les actes que es formulin com a conseqüència d'inspeccions, revisions o comprovacions, haurà de fer-se constar:

1. Motius que les originen, indicant-se si es realitza a instàncies de part, per disposició de l'Ajuntament, per sol·licitud d'organisme oficial o per iniciativa de la Delegació Provincial d'Indústria.
2. Data i hora en que s'efectuï la comprovació.
3. Lloc on s'ha realitzat i els resultats obtinguts, especificant-se la seva relació amb les característiques normals.
4. Abonats, sectors o zones afectades per deficiències en el servei.


S'imposarà una sanció administrativa només en virtut del procediment regulat en els articles 133 ss. de la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de 1958.DESPESES, IMPOSTOS I ARBITRIS


Si qualsevol de les parts volgués elevar a escriptura pública la pòlissa contracte de subministrament d'aigua, les despeses de la mateixa, així com els impostos, contribucions, arbitris, taxes i exaccions de qualsevol classe creats o per crear, a favor de l'Estat, Província o Municipi acreditats, tant per raó de la pòlissa d'abonament, com en ocasió del consum que sota la mateixa s'efectuï, els seus annexos o incidències aniran a compte de l'abonat, per quant el preu de l'aigua s'entén convingut amb caràcter líquid per l'Ajuntament.


PERJUDICIS A TERCERS

L'abonat és responsable dels danys i perjudicis que amb ocasió del subministrament que contracti es puguin produir a tercers, per desperfectes o anomalies en la xarxa interior particular o manipulacions en les escomeses i xarxa general que li siguin imputables.


JURISDICCIÓ

Tant l'abonat com l'Ajuntament, quedaran sotmesos als jutges i tribunals amb jurisdicció en el Vendrell, renunciant expressament a qualsevol altre fur.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per tot el que no es preveu en aquest Reglament, regiran els reglaments de Serveis de la Corporacions Locals de 17 de juny de 1955 i LES NORMES BÀSIQUES per a instal·lacions interiors de subministraments d'aigua aprovades per ordre del Ministeri d'Indústria de 9 de desembre de 1975.

Reglament d'aigua aprovat per acord del Ple de la Corporació de data 3 d'abril de 1985.
Mn. Josep Mª Jané, 19-21. 43710 - Santa Oliva
Tel: 977 679 663