Pla d’igualtat

Igualtat i diversitat

Aigües Sabadell creu en la igualtat, la conciliació i la diversitat i la potencia, no només entre els seus treballadors i treballadores, sinó també a la ciutadania en general.

PLA D'IGUALTAT
Al desembre de 2014, Aigües Sabadell va aprovar el seu Pla d’Igualtat, que vol garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en el sí de l’empresa i evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. El Pla es basa en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva entre homes i dones, que vol combatre la discriminació per sexes i promoure una igualtat real, tot salvant obstacles i trencant estereotips.

El Pla d’Igualtat té els següents objectius específics:
- Fomentar l’increment de la participació de dones a l’empresa
- Augmentar la permanència de les dones en la feina
- Potenciar el nivell formatiu de les dones amb l’objecte de facilitar la seva promoció professional
- Garantir les mesures legals i convencionals de conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores
- Eliminar tota forma de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, que pogués existir a la companyia. En particular, les derivades de la maternitat o càrregues familiars
- Prevenir i evitar situacions d’assetjament a l’àmbit laboral
- Integrar la perspectiva de gènere en la gestió dels recursos humans
- Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat, que impliqui a tota l’organització: direcció, comandaments intermitjos i treballadors i treballadores

Per garantir l’eficàcia del Pla d’Igualtat, Aigües Sabadell ha realitzat durant el 2014 un diagnòstic previ de la situació a l’empresa i ha dissenyat un seguit d’accions a desenvolupar durant els propers quatre anys que se centraran en els següents àmbits:
- Representativitat de gènere
- Cultura i política d’igualtat
- Processos de gestió de recursos humans (selecció, promoció, desenvolupament i formació)
- Comunicació, imatge i llenguatge
- Retribució
- Conciliació de la vida personal, familiar i laboral
- Prevenció de l’assetjament
- Prevenció de riscos laborals associats a l’embaràs i la lactància