Avís legal

AVISO LEGAL

Aquest lloc web pertany a CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L (en endavant "CASSA"), societat de nacionalitat espanyola amb NIF B61142378, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full B 153677, foli 137, tom 29231, inscripció 1ª, amb domicili social al carrer Concepció 20, 08202 de Sabadell.

L’accés i l’ús del lloc web atribueix a qui ho fa la condició d’ "usuari", que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, a més de les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc web.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

 

OBJECTE

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés, la creació, l’edició, la modificació i la supressió) del lloc web de CASSA, inclosos els continguts i els serveis que s’hi posen a disposició. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web es considera “usuari” i accepta sotmetre’s, de manera expressa, automàtica i voluntària, a les condicions generals vigents cada vegada que accedeixi al lloc web esmentat.

L’ús d’alguns serveis que s’ofereixen en aquest lloc web pot estar sotmès a condicions particulars pròpies que, en alguns casos, substitueixen, completen o modifiquen aquest document. Per tant, abans d’utilitzar aquests serveis, cal que l’usuari llegeixi atentament les condicions particulars que corresponguin.

CASSA es reserva el dret de modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web, i de modificar o eliminar els serveis o els continguts, a més de les condicions d’accés i ús del lloc web.

ÚS
L’usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web s’efectua, en tot cas, sota la seva responsabilitat única. Està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a CASSA o qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets de CASSA ni de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, utilitzar el lloc web amb normalitat.

CASSA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, CASSA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i en els fitxers que contenen.

DRETS DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

CASSA té la propietat exclusiva de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, a més de tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que hi aparegui), o bé posseeix els drets suficients per fer-ne ús.

Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, a CASSA, incloent-hi qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no pot utilitzar les marques registrades per CASSA, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc cap altre signe distintiu de CASSA, sense el seu consentiment previ i exprés.

L’usuari no pot modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés de CASSA. Amb caràcter enunciatiu però no limitador:

  1. L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets de CASSA, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció.

  2. L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, així com la revenda o la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CASSA, donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logotips) que apareixen al lloc web són titularitat exclusiva de CASSA i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CASSA no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu lloc web. Especialment, CASSA no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. CASSA no respon ni dels continguts ni de l’estat dels llocs ni de les pàgines web esmentats, l’accés als quals, mitjançant aquest lloc web, tampoc no implica que CASSA en recomani els continguts o els aprovi. CASSA no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o de l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. CASSA no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació. CASSA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al software o al sistema informàtic de l’usuari, ni tampoc als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador que l’usuari ha utilitzat per connectar-se als serveis i als continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades. En qualsevol cas, correspon a l’usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics nocius.

HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS

L’usuari que vulgui establir un hiperenllaç o un dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web de CASSA, n’haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit.L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre CASSA i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part de CASSA dels seus continguts o serveis. En tot cas, CASSA es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.  
Al lloc web de CASSA es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), directoris o instruments de cerca que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). CASSA no ofereix ni comercialitza per si mateixa o a través de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, ni supervisa ni controla de cap manera els continguts i els serveis, ni tampoc cap material de cap naturalesa que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació.  

L’existència de llocs enllaçats no pressuposa, en cap cas, la formalització d’acords amb els responsables o els titulars d’aquests llocs, ni tampoc la recomanació, la promoció o la identificació de CASSA amb les manifestacions, els continguts o els serveis que s’hi ofereixen.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. CASSA i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Sabadell per a totes les qüestions que es puguin suscitar o qualsevol acció que es pugui exercir, derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts i respecte a la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que s’estableix aquí