Bonificacions i fons social

Publicador de continguts

Som al costat de qui més ho necessita

A CASSA no tallem l'aigua a cap persona en situació de vulnerabilitat econòmica acreditada

 

A  CASSA som conscients de les dificultats que moltes persones pateixen en l'actualitat fruit de la difícil situació econòmica. Per això, hem recollit en aquesta pàgina totes les bonificacions a les que poden acollir-se els diferents col·lectius socials, amb senzilles instruccions de com tramitar-les i gaudir d'aquesta manera d'ajuts per fer front al rebut de l'aigua.

Treballem amb l'objectiu de garantir l'accés a l'aigua a tota la comunitat. Consulta aquí la guia de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Ampliació de trams

Què és?
Es tracta d'una ampliació dels trams de facturació de l'aigua que consumeixen els habitatges de quatre o més membres, a les tarifes domèstiques de CASSA i a les de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). També s'aplica a les unitats de convivència amb persones amb grau de disminució superior al 75%.

CASSA aplica aquestes bonificacions als subministraments en què el titular es troba empadronat al domicili juntament amb tres o més membres convivencials. Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua també bonifica els seus trams.

Qui se'n pot beneficiar?
Habitatges de 4 o més membres i/o amb persones amb grau de disminució superior al 75%. El titular del contracte ha d'estar empadronat al domicili.

Com tramitar l'ajut?
Presencialment, a les oficines de CASSA, amb la còpia del Padró.
On-line, a la pàgina http://aca-web.gencat.cat.
ATENCIÓ: Les unitats familiars amb persones amb un grau de disminució superior al 75% han de presentar la documentació a l'ACA (c/ Provença, 204-08036 de Barcelona).

Vulnerabilitat econòmica

Què és?
Es tracta d'una mesura prevista al Codi de Consum de Catalunya que té l'objectiu d'impedir la interrupció de subministrament d'aigua, electricitat o gas a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Qui se'n pot beneficiar?

Persones consumidores que presenten manca de recursos econòmics: el total d'ingressos de la unitat familiar en cap cas pot sobrepassar per tots els conceptes a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència incrementat pels següents conceptes:

Un 30% per cada membre a partir de la tercera
Un 10% per a cada membre en situació de dependència moderada
Un 20% per a cada membre en situació de dependència severa
Un 30% per a cada membre en situació de gran dependència
Un 10% per a cada membre de 65 anys o més

Com tramitar l'ajut?

Dirigir-se, abans que transcorrin 15 dies hàbils des de la recepció de l'avís d'interrupció d'aigua, a:

1 / Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell. Allà, haurà d'omplir una sol·licitud de vulnerabilitat econòmica

2 / Presentar l'informe de Serveis Socials a les oficines de CASSA

Cànon social (pensionistes i aturats)

Què és?
La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va crear l'anomenat cànon social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d'aigua i estableix un valor del cànon de l'aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Qui se'n pot beneficiar?
Unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur; perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat majors de 60 anys o bé perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

Com tramitar l'ajut?
S'ha de presentar la documentació a l'oficina de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), presencialment o per correu ordinari (c/ Provença, 204-08036 de Barcelona).