Govern corporatiu

Estatuts

Informació sobre el desenvolupament de les Juntes generals

Informació sobre el desenvolupament de les Juntes generals

OFICINA D'ATENCIÓ A L'ACCIONISTA:
Concepció, 20
08202 - Sabadell
Tel. +34 93 728 34 51
Fax +34 93 715 57 35
e-mail: accionistes@cassa.es

Reglament intern de conducta

Reglament de la Junta General d'Accionistes

Delegacions de vot

Delegacions de vot

Segons s’indica en l’article 14 dels estatuts de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA tot accionista podrà assistir personalment a les reunions o fer-se representar per una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada junta, en els termes i amb l’abast, excepcions i especialitats establerts per la Llei de Societats Anònimes.