Condiciones legales

Condicions legales

groupid: 9593146, currentGroupId: 9593146


 
 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?

El responsable és CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L (en endavant "CASSA") amb domicili al carrer Concepció 20, 08202 de Sabadell
 
QUI ÉS EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES?

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Podeu contactar amb el nostre Comitè de Protecció de Dades a l'adreça postal de CASSA o bé a l'adreça electrònica lpd@cassa.es.


 COM HEM OBTINGUT LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL? 
Les vostres dades de caràcter personal han estat facilitades per l’Ajuntament on teniu la vostra residència, ja que CASSA actua en qualitat de concessionària de l'esmentat Ajuntament per a la prestació del servei d'aigua al vostre municipi. Així mateix, també tractem les dades personals que les persones interessades ens proporcionen en subscriure el contracte de subministraments d'aigua, així com aquelles altres que ens proporcionen durant el període en què CASSA presta el servei.


QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, i que més endavant s'expliquen, són aquelles que resulten necessàries i imprescindibles per al compliment d’aquestes finalitats, i, en particular, les següents:

1. Nom
2. Cognoms
3. DNI
4. Edat
5. Número de targeta de crèdit / Compte bancari
6. E-mail
7. Telèfon
8. Adreça postal
9. Consum
10. Facturació
11. Queixes, si és el cas
12. Consultes i peticions relacionades amb el servei
13. Gestions de cobrament, pagament i prevenció de fraus
 
En qualsevol cas, durant la vigència d'aquest contracte de subministrament, CASSA podrà tractar altres dades que resultin necessàries per al compliment de les obligacions contractuals amb els clients, en particular quan hagin estat voluntàriament facilitades pels mateixos.
 
PER A QUÈ TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS? 

Les vostres dades de caràcter personal les tractem per a la celebració, gestió, control i compliment del contracte de subministrament d'aigua objecte del present contracte, així com per al compliment de les obligacions legals de CASSA.
Així mateix, CASSA podrà enviar-vos publicitat de productes i serveis idèntics o similars als que són objecte del present contracte de subministrament d'aigua, o bé per altra mitjà de comunicació, inclòs l'electrònic. Podeu oposar-vos ara, i en qualsevol moment, a rebre aquesta publicitat, sol·licitant-ho al nostre Comitè de Protecció de Dades, en les adreces de contacte postal i electrònica abans indicades.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES VOSTRES DADES PERSONALS?

El tractament de les vostres dades personals està relacionat amb la gestió, control i compliment del contracte de subministrament d'aigua, estant legitimat al resultat necessari per complir les obligacions contractuals derivades d'aquesta relació.
 
El tractament de les vostres dades personals per a l'enviament d'informació promocional sobre productes i serveis relatius al sector de l'aigua respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.
 
QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES VOSTRES DADES A TERCERS?

Les vostres dades personals podran cedir-se als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius següents:
 - A les empreses del Grup Suez del qual CASSA forma part, que presten serveis de subministrament d'aigua i sanejament, amb l'objectiu d'establir mecanismes de prevenció del frau així com per al tractament uniforme de les dades dels clients del Grup Suez, tot això subjecte de les empreses del Grup Suez als contractes de confidencialitat i tractament de dades previstes per la normativa vigent.
 
- A les administracions públiques, per al compliment de les obligacions legals a què CASSA està subjecta per la seva activitat.
 
- Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades del present contracte de subministrament d'aigua, així com per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en què voluntàriament participeu.
 
- Altres proveïdors que necessitin accedir a les vostres dades per a la prestació dels serveis que CASSA hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals CASSA té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.
 
Si en el futur CASSA realitzés altres cessions de dades personals s'informarà oportunament
 
FEM TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES?

CASSA té contractats els serveis tecnològics a proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ("Tercers Països"). Aquests proveïdors han subscrit amb CASSA els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa per a proveïdors ubicats a tercers països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la vostra privacitat.
 
Per a més informació sobre les garanties a la vostra privacitat, podeu dirigir-vos al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
 
DURANT QUANT DE TEMPS GUARDAREM LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb CASSA i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant el termini de cinc anys. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.
 
QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS?

Així mateix, si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulneren la normativa o els seus drets de privacitat, podeu presentar una reclamació: - Al nostre Comitè de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.  - Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal.
 
 
Sabadell, mayo de 2018